fbpx

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ใช้ในการพรียอดเบื้องต้น

1. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
2. บูโรอัพเดท

*กรณีติดแบล็คลิสต์ต้องมีสวัสดิการกู้บ้านเท่านั้น*

การยื่นกู้จริง สิ่งที่ต้องเตรียม

ผู้มีรายได้ประจำ

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือน (ย้อนหลัง 6 เดือน)
4. หนังสือรับรองเงินเดือน
5. รายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
7. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

*หมายเหตุ : อาจมีเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร

ผู้มีกิจการส่วนตัว และ ผู้มีรายได้อิสระ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ทั้งบัญชีส่วนตัว และ บัญชีกิจการ
4. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาการจดทะเบียนบริษัท
5. สัญญาเช่า
6. ภาพถ่ายหน้าร้าน หรือ กิจการที่ประกอบอาชีพ
7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)
8. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
9. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
10. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

*หมายเหตุ : อาจมีเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร

เอกสารหลักทรัพย์ค้ำประกัน

1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด
2. สำเนาเอกสารสัญญาซื้อขาย
3. เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
4. แผนที่โดยสังเขปของที่ตั้งหลักทรัพย์ค้ำประกัน
*หมายเหตุ : อาจมีเพิ่มเติมแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร